ས་གནས་དབུས་གཙང་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བོད་ཁམས་སྡེ་དགེ་ཁུལ་དུ་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིར་ངོ་རྒོལ

༄༄། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་ས་གནས་དབུས་གཙང་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བོད་ཁམས་སྡེ་དགེ་ཁུལ་དུ་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིར་ངོ་རྒོལ་དང་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་ཞུ་ཡིག་ཅིག་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཨ་རི། རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་སོགས་ལ་ཕུལ།

ཕྱིར་ལོག