ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ལོའི་ལས་རིམ་སྔོན་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།

༡། རི་ཀོན་ཆོས་འཁོར་དགོན་དུ་ས་གནས་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་ལོ་རེ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་དང་རྒྱལ་བའི་ཞབས་རིམ་ཉིན་མོ།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༡༤།

༢། ལྦིན་ཊར་ཐུརཨལ་བྰ་ནི་སྤྲོ་སྐྱེད་དུས་སྟོན་མཉམ་གཞུགས།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༣༠ ནས་ ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༠༡ དང་ ༠༢།

༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ས་གནས་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་མི་མང་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ཟིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༢༣།

ས་གནས་དབུས་གཙང་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༡༣ པ་ཕུལ།

ཕྱིར་ལོག